תנאי שירות (להלן הכל: "הסכם" ו/או "חוזה") אלו נועדו להסדיר את היחסים שבין חברת Netolink (להלן: "החברה") לבין מקבל השירות ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח").

1. החברה מספקת פתרונות שונים לעסקים ולארגונים (להלן: "פתרונות" או "שירותים") בין היתר בתחומי שיווק באינטרנט, קידום אתרים, שיווק במדיה חברתית, ניתוח וניטור, פיתוח ועיצוב אתרים, חדשות ומידע בבלוג ועוד.

2. תנאי שירות אלו נוספים על האמור בתנאי השימוש המופיעים באתר ואינם גורעים מהם.

3. החברה לא תהיה ערבה לנזק שייגרם ללקוח עקב מתן הפתרונות וגובה החבות המקסימלי הוא סך התמורה ששולמה על ידי הלקוח אל החברה ובניכוי הוצאות עבור ביצוע העבודה על ידי העובדים וכן רכישת כלים ומוצרים על ידי ספקים צד ג'.

4. להלן הסכם בניית אתר אינטרנט (כאן).

5. שירותים מתמשכים לתקופת זמן או שירותים המחושבים בהתאם לקיבולת זמן, מוגבלים רק עבור אותה תקופת זמן או חלק ממנה, ולא מעבר לכך. כלומר, היה והשירות הסתיים לפני הזמן או בפחות מקיבולת הזמן הנתונה, הרי שחישוב התשלום יבוצע כאילו הושלמה כל תקופת הזמן ולא החלק היחסי. למשל, אם נקבע כי התשלום הוא לפי שעת עבודה, הרי שאם העבודה בוצעה תוך 3 שעות ו-40 דקות, ייחשב האמור כאילו נעשתה 4 שעות.